Regulamin

wersja: 2021-01-11

 

Postanowienia wstępne

Na stronie internetowej https://szarydesign.pl/ można dokonywać zakupów artykułów wykonanych przez firmę Szary Design – Jarosław Pepłowski prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 573-16-49-568, REGON 243067830.

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb realizacji Usługi i Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Żurawia 12, 42-290 Blachownia
Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@szarydesign.pl oraz biuro@polkidlakotow.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 504.232.085
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 19 1050 1142 1000 0092 1833 8896

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Preferujemy kontakt e-mail.

Wymagania techniczne: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na artykuły, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego artykułu:

 • przesyłka dostarczona przez firmę kurierską
 • odbiór osobisty w siedzibie firmy

Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal

 

Zakupy w Sklepie

 1. Wszystkie artykuły, sprzedawane w Sklepie Szary Design wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupującego. Nie posiadamy mebli na stanie magazynowym.
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie podawane są w złotych polskich i są przykładowymi cenami za towar. Sprzedawca zwraca uwagę, że ostateczna cena jest podawana Kupującemu po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących wykonania artykułu uwzględniających ewentualne wytyczne Klienta.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Aby złożyć zamówienie należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową, na adres: biuro@polkidlakotow.pl lub biuro@szarydesign.pl
 5. W mailu należy wskazać, o który artykuł chodzi i wybrany kolor. Kupujący może wskazać inne, niż prezentowane na poglądowych zdjęciach wymiary a także modyfikować artykuł w zależności od własnych preferencji.
 6. W odpowiedzi, w ciągu 24 godzin Kupujący otrzymuje wiadomość z kalkulacją cenową zamówienia i informację o terminie realizacji. Gdyby taka odpowiedź nie nadeszła oznacza to, że wiadomość nie dotarła do Sprzedawcy w związku z czym należy ją ponowić lub skontaktować się telefonicznie.
 7. Do ceny artykułu doliczamy koszt dostawy. Waha się w zależności od ilości i wielkości wybranych artykułów. Informacje o wysokości kosztów dostawy Kupujący otrzymuje wraz z kalkulacją cenową zamówienia. 
 8. Do prac nad realizacją zamówienia Sprzedawca przystępuje po uzgodnieniu wszystkich szczegółów oraz otrzymaniu od Klienta: danych do wysyłki, do wystawienia faktury oraz po zarejestrowaniu wpłaty na konto lub deklaracji o płatności za pobraniem.
 9. W Sklepie prezentowane są poglądowe zdjęcia artykułów. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę artykuły wykonywane są ręcznie, nie maszynowo, dlatego mogą się nieznacznie różnić.

 

Reklamacje, gwarancja i odstąpienie od umowy

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe artykuły a Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Każdy artykuł objęty jest 2 letnią rękojmią. Jeśli w tym czasie nastąpi uszkodzenie Artykułu Sprzedawca dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy. Odstępstwem są sytuacje wymienione w punkcie 16.
 7. Sprzedawca zwraca uwagę iż oferowane przez niego artykuły wykonane są z drewna, które ma swoją specyfikę użytkowania. Sytuacje, w których artykuł nie zostanie objęty naprawą gwarancyjną lub wymianą na nowy są następujące:
 • naturalne zużycie (tj. ślady pazurów i zębów)
 • zalanie artykułu wodą
 • umocowanie artykułu w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika
 • uszkodzenia mechaniczne – uderzenie, upadek
 1. Z uwagi na wykonanie artykułu na indywidualne zamówienie Kupującego nie mają tu zastosowania przepisy o odstąpieniu od umowy sprzedaży i, co do zasady, artykuły nie podlegają zwrotowi. Jednakże, z uwagi na dotychczasowe dobre doświadczenia z Klientami, Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć indywidualnie każdą, ewentualną prośbę o zwrot.
 2. Nadto odstępstwem od pkt. 17 są wskazane poniżej sytuacje:
 • towar dotarł do Klienta uszkodzony; podstawą do zwrotu jest protokół szkody spisany z kurierem, który dostarczył towar.
 • artykuł posiada wadę ukrytą.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 • Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 • Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane są w celu realizacji Usługi, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być podmioty, których udział jest niezbędny dla realizacji zamówienia, np. firmy kurierskie.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do wykonania Usługi skutkuje brakiem możliwości jej zrealizowania. 

 

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy sporządzane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Sprzedawca deklaruje iż jego intencją jest pełne poszanowanie praw Kupujących i w przypadku gdyby okazało się, że powyższy regulamin w jakikolwiek sposób te prawa narusza Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia lub poprawienia niezgodnych z przepisami zapisów.