Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZARY DESIGN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.szarydesign.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem: www.szarydesign.pl, prowadzony jest przez Szary Design Jarosław Pepłowski posiadającym zarejestrowaną działalność gospodarczą w Blachowni 42-290, ul. Żurawia 12; NIP: 573-164-95-68, Regon: 243067830. zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o wpisie można wyszukać pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx

Wszystkie informacje o artykułach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

ZAMÓWIENIA

Warunkiem rozpoczęcia procedury zakupu w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia. Można tego dokonać w następujący sposób:

1. Korzystając z „Koszyka zakupów", lub

2. Wysyłając maila na adres: peplowski.jb@onet.eu, lub

3. Wypełniając formularz kontaktowy na stronie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.szarydesign.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Zamówienia od Klientów są realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyłączeniem przerwy urlopowej, o której Klienci są poinformowani za pośrednictwem strony internetowej.

Po wysłaniu zamówienia Klient każdorazowo otrzymuje drogą mailową potwierdzenie jego przyjęcia w ciągu 24 godzin w tygodniu roboczym (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16). Gdyby takowego nie otrzymał proszony jest o kontakt telefoniczny: 504.232.085

Wysłane Klientowi potwierdzenie zamówienia zawiera także informację o dostępności artykułów, czas oczekiwania na realizację, jak również kalkulację kosztów zamówionych artykułów i dostawy, jeśli jest inna niż wyliczy to koszyk.

Transakcję kupna/sprzedaży w sklepie internetowym www.szarydesign.pl uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty na podane przez Sprzedającego konto, lub w przypadku płatności "za pobraniem" z chwilą odebrania od Sprzedawcy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a podane ceny stanowią ostateczny koszt artykułu. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT.

DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Dostawa artykułów według podanych cen jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Do przesyłki dołączany jest rachunek w wersji papierowej.

Dostawa zamówionych artykułów na terenie RP odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich; dla przesyłek zagranicznych - firm kurierskich lub Poczty Polskiej (koszt dostawy podawany jest w korespondencji mailowej przed przyjęciem zamówienia do realizacji).

Usługa dostawy realizowana jest na warunkach standardowych firmy kurierskiej, a godzina dostawy zależy od kuriera rozwożącego paczki. Na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą, jak oferuje to "koszyk" możliwe jest telefoniczne uzgodnienie dostawy między Klientem a kurierem (tzw. preawizacja). Bez dodatkowych opłat można uzgodnić ze Sklepem dzień wysyłki towaru (jeśli późniejszy niż wskazany przez Sprzedającego) - takie życzenie należy zgłosić Sprzedającemu w dniu składania zamówienia na adres mailowy: peplowski.jb@onet.eu.

Całkowity koszt dostawy stanowi suma kosztów opłaty pocztowej bądź kurierskiej, opakowania i kosztów logistycznych.

Klient ma możliwość zapłacenia za zakupione artykuły:

a.) przelewem na numer konta bankowego 19 1050 1142 1000 0092 1833 8896;

b.) za pobraniem (doliczona opłata +9,90 zł);

c) w systemie PayPal (doliczona opłata +9,90 zł)

Sklep Szary Design może prowadzić akcje promocyjne i wyprzedaże. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba artykułów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA I REKLAMACJE

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie takiej woli na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłanie na adres Szary Design Jarosław Pepłowski podany w niniejszym Regulaminie. Termin 14-dniowy liczy się od nastepnego dnia, w którym do Klienta dotarła dostawa z zamówionym artykułem. Nie wymagamy żadnego specjalnego formularza.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić artykuły niezwłocznie na adres:

Szary Design Jarosław Pepłowski

ul. Żurawia 12; 42-290 Blachownia

Zwracany przez Klienta artykuł powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt zwrotu produktu do Sprzedawcy pokrywa Klient. Równocześnie Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta na konto pieniędzy.

Szary Design Jarosław Pepłowski ponosi odpowiedzialność za ewentualną niezgodność z Umową sprzedaży artykułu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Szary Design Jarosław Pepłowski przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu rekojmi za wady fizyczne artykułu. W przypadku ich wykrycia Klient ma prawo: odstąpić od umowy, zażądać usunięcia wady, wymiany artykułu na wolny od wad, lub też złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny. W przypadku wykrycia wad produktu, sposób odbioru artykułu od Klienta i koszty jego dostarczenia do Sprzedającego określa i pokrywa Sprzedający.

Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: peplowski.jb@onet.eu. Jarosław Pepłowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Szary Design Jarosław Pepłowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Szary Design Jarosław Pepłowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Szary Design Jarosław Pepłowski, ul. Żurawia 12; 42-290 Blachownia lub e-mail: peplowski.jb@onet.eu

 

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Szary Design Jarosław Pepłowski; ul. Żurawia 12, 42-290 Blachownia, e-mail: peplowski.jb@onet.eu, Tel. 504.232.085

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i prowadzone jest wyłącznie na potrzeby realizacji złożonego zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. Firma nie wysyła newsletterów, nie prowadzi także imiennie zaadresowanej akcji marketingowej, a czas przechowywania danych ograniczony jest do 1 roku lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Administrator informuje, że przechowuje i przetwarza wyłącznie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia dane, tj. imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy.

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia dostępności, żądania usunięcia. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z administratorem e-mail: peplowski.jb@onet.eu W razie uznania iż Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

W procesie prowadzenia działalności firma Szary Design korzysta z usług firm zewnętrznych, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych; są to następujące podmioty: bank, podmiot realizujący usługę dostawy towarów, biuro księgowe, dostawca usługi hostingowej, dostawca oprogramowania księgowego, podmiot zapewniający wsparcie techniczne w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej.

Nasz Sklep korzysta z tzw. plików cookies, szczegółowe informacje na ich temat dostępne są w zakładce: Polityka cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin ma na celu pełne poszanowanie praw Kupującego. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu z jego treści z obowiązującym prawem, Sprzedający zobowiązuje się bezwględnie podporządkować przepisom i zastosować je w miejsce zakwestionowanego zapisu z niniejszego regulaminu.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szary Design Jarosław Pepłowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szary Design Jarosław Pepłowski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie sporne kwestie, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku nie dojścia do porozumienia - sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Konsumentowi w drodze dochodzenia roszczeń przysługuje m. in. uprawnienie zwrócenia się do sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, natomiast bezpłatną pomoc w dochodzeniu roszczeń w stosunku do Sprzedającego, Klient może uzyskać  u rzecznika konsumentów - szczegółowe informacje na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.szarydesign.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Aktualizacja: 21 maja 2018 roku

Poprzednie aktualizacje: 23 stycznia 2017 roku, 24 września 2016 roku, 11 maja 2015 roku.

Wybierz produkt

Złóż zamówienie

Wybierz interesujące Cię produkty, umieść je w koszyku i dokonaj zamówienia.

Dokonaj zakupu

Dokonaj płatności

W wiadomości zwrotnej otrzymasz numer konta, na który trzeba dokonać wpłaty.

Zrealizujemy w 24h

Wysyłka

Zamówienia realizujemy zgodnie z terminem podanym w opisie produktu.